Polityka Jakości i Bezpieczeństwa

Polityka Jakości

Laboratorium ciągle poprawia poziom świadczonych usług badawczych poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników zarówno w tworzenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy: PN-EN ISO/IEC 17025: 2005.

Wszyscy pracownicy Laboratorium zaangażowani we współpracę z Klientem zobowiązani są do zdobywania i utrzymania pełnego zaufania Klientów do niezależności i kompetencji Laboratorium oraz rzetelności i wiarygodności świadczonych usług badawczych.

Dobra praktyka i profesjonalizm oraz odpowiednia jakość badań gwarantują spełnienie potrzeb i wymagań naszych Klientów.

Badania przeprowadzamy zawsze zgodnie z wymaganymi Klientów oraz przedmiotowymi normami i wymaganiami prawnymi.

Laboratorium aby zapewnić ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakości oraz zaspokajać potrzeby klientów stosuje nowoczesne metody badań jak również sprzęt który spełnia wymagania aktualnych norm oraz przepisów.

Jednocześnie Laboratorium zatrudnia kompetentny personel i gwarantuje doskonalenie jego kompetencji poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz nieustanne budowanie świadomości projakościowej.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Głównym celem ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa informacji, minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń skutkujących naruszeniem poufności aktywów informacyjnych STRUCTUR TEST.

Jesteśmy w pełni świadomi wagi przetwarzanych informacji w STRUCTUR TEST i dokładamy wszelkich starań aby chronić przetwarzane informacje tak określony cel realizujemy przez:

 • Stosowanie polityki jakości STRUCTUR TEST oraz wymagań normy PN-ISO/IEC 17025, w szczególności w zakresie poufności informacji dotyczących naszych Klientów oraz dostępności i integralności wydanych przez nas dokumentów.
 • Wdrożenie Dyrektywy 95/46/WE mającej na celu ochronę przetwarzania powierzonych danych osobowych i ich przepływu.
 • Zapewnienie zgodności działań w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Ochronę wszelkich informacji przetwarzanych w STRUCTUR TEST stosując adekwatne zabezpieczenia systemu informatycznego.
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze aktywów informacyjnych i wdrażanie stosownych zabezpieczeń mających minimalizować i niwelować wykryte ryzyko.
 • Gwarancję zaangażowania i troskę każdego pracownika we właściwe zabezpieczenie przetwarzanych informacji w celu prawidłowego wykonania świadczonych usług;
 • Bezzwłoczne reagowanie i zapobieganie incydentom naruszenia bezpieczeństwa informacji
 • Prawo wniesienia skargi w chwili stwierdzenie przez Klienta naruszenia przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Nieustanne monitorowanie bezpieczeństwa i sprawdzanie wdrożonych procedur
 • Ciągłe podnoszenie świadomości pracowników poprzez realizację szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Niepodważalną poufność przekazanych danych za pośrednictwem poczty elektronicznej i gwarancję przetwarzania informacji wyłącznie w środowisku kontrolowanym i bezpiecznym w celu zachowania bezpieczeństwa komunikacji z Klientem
Ochrona Radiologiczna

Realizując Art. 32c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2021 poz. 1941) w związku z działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w Structur Test informuję, że na podstawie odczytów dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiska pracy, w 2020 roku pracownicy nie otrzymali dawek przekraczających ograniczniki dawek dla ww. działalności.
W związku z prowadzoną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące przez Structur Test ogół ludności nie otrzymał dawek przekraczających przewidziane ograniczniki dawek. Ponadto działalność Structur Test związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz nie powodowała uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.